Takehiro, Japan 
Shishiro ShareChange When By Member Details