Disc Golf Store
Kumamoto-ken, Japan 
Aso Seishonen Koryu No Ie Share